Reklama

Jak powinien wyglądać przegląd kominiarski?

Każdy właściciel nowo wybudowanego budynku lub jego użytkownik musi pamiętać o pewnych podstawowych zasadach eksploatacji urządzeń grzewczych i przewodów kominowych.
Jak powinien wyglądać przegląd kominiarski?
Kominiarz

Kominiarz, podczas czyszczenia i kontroli, musi wylegitymować się legitymacją potwierdzającą jego kwalifikacje. W przypadku czyszczenia - co najmniej czeladnika kominiarskiego, a w przypadku kontroli, opiniowania lub odbioru - kwalifikacje Mistrza Kominiarskiego.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w dziale: Porady kominkowe

Przed przystąpieniem do czyszczenia przewodu kominowego, kominiarz upewnia się, że wszystkie drzwiczki kominowe oraz urządzenia grzewcze są zamknięte, a podłączenia urządzeń są szczelne oraz czy w przewodzie są drzwiczki do wybierania sadzy.

Następnie sprawdza, czy kominy ponad dachem nie są uszkodzone oraz czy jest dostęp do kominów ponad dachem (wyłazy, ławy lub stopnie kominowe, podesty).

Po wykonaniu czyszczenia, kominiarz wybiera sadzę lub inne zanieczyszczenia z przewodu kominowego, sprząta stanowisko pracy i sprawdza czy w przewodzie kominowym oraz urządzeniu grzewczym jest właściwy ciąg kominowy. 

Jeżeli oprócz czyszczenia jest również przeprowadzana kontrola okresowa, to po jej wykonaniu Mistrz Kominiarski sporządza protokół, w którym musi się znaleźć co najmniej:

 • data przeprowadzenia kontroli;
 • imię i nazwisko, a także numer uprawnień Mistrza Kominiarskiego przeprowadzającego kontrolę oraz jego podpis;
 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
 • określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
 • zakres kontroli;
 • ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
 • zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
 • zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

W zaleceniach wskazuje się czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin wykonania tych czynności.

Końcowym elementem wizyty kominiarza jest wystawienie faktury, rachunku lub paragonu potwierdzających otrzymanie zapłaty za wykonaną usługę.

Pamiętajmy:

 1. Nowo wybudowany budynek musi być oddany do użytkowania zgodnie z procedurami Prawa Budowlanego. W czasie eksploatacji właściciel, użytkownik lub zarządca budynku musi pamiętać o obowiązku kontroli kominów. Ten obowiązek wynika z ustawy Prawo Budowlane artykuł 62, który nakłada taki obowiązek na każdego właściciela lub zarządcę budynku. Obowiązkiem kontroli przewodów kominowych są objęte wszystkie budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne, ale również budynki jednorodzinne. Błędna jest bardzo często spotykana informacja, że w budynkach jednorodzinnych nie kontroluje się kominów - kontroluje się kominy w każdym budynku.
 2. Oprócz kontroli stanu technicznego przewodów kominowych należy pamiętać o bardzo istotnej o podstawowej sprawie, czyli konserwacji. Przewody kominowe dymowe, obsługujące paleniska na opał stały - czyli kominki, piece centralnego ogrzewania , piece kaflowe, kuchnie węglowe - muszą być czyszczone w okresie użytkowania co 3 miesiące. Przewody kominowe spalinowe, obsługujące paleniska na opał gazowy lub olejowy muszą być czyszczone co 6 miesięcy, zaś przewody kominowe wentylacyjne w tych budynkach 1 raz w roku. Obowiązek czyszczenia wynika natomiast w wymagań Rozporządzenia ws ochrony przeciwpożarowej par. 34.
 3. Urządzenia grzewcze każdego typu muszą być konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów. Zasada jest taka, że nie rzadziej niż jeden raz w roku. Mówimy tu o kotłach na paliwo stałe, gazowych czy olejowych, ale również pamiętajmy o serwisie urządzeń takich jak kominki tradycyjne czy kominki z płaszczami wodnymi. One również muszą być konserwowane w sposób właściwy, przez osoby posiadające wymagane do tego kwalifikacje.
 4. Podstawowym elementem bezpiecznego i właściwego użytkowania budynku jest właściwa wentylacja tego budynku, na którą składają się nie tylko przewody wentylacji wywiewnej, ale również elementy nawiewne, np. nawiewniki okienne.

Pamiętaj, że czyszczony komin to mniejszy smog, a kominiarz przynosi szczęście, bo zapobiega nieszczęściu. Kominiarze zrzeszeni w organizacjach kominiarskich podlegają gruntownym szkoleniom i dlatego polecam korzystanie z ich usług.

 

Marek Biedroń

Mistrz Kominiarski

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

https://www.izbakominiarzy.pl/

https://kominiarskicech.pl/

 

 

 


Oceń

Reklama
Reklama