Kominki.org   >   Aktualności inne  >   ABC kominka  >   Działania antysmogowe w poszczególnych województwach

ABC kominka

Działania antysmogowe w poszczególnych województwachważne

10-10-2017
drukuj

W związku z działaniami antysmogowymi władze samorządowe kilku polskich województw już wprowadziły w życie zmiany w zakresie urządzeń grzewczych i paliw. Inne zamierzają to zrobić w najbliższym czasie. Aby dowiedzieć się jakie działania antysmogowe prowadzone są obecnie w poszczególnych województwach zapoznaj się z przygotowanym przez nas poniżej materiałem.

Pamiętaj niezależnie od tego czy w Twoim województwie ograniczenia w tym względzie zostały już wprowadzone czy jeszcze nie wybierając kominek czy piecyk na paliwa stałe wybieraj taki, który spełnia normę Ekoprojektu, gdyż w obecnej dobie jest to wyznacznik urządzenia przyjaznego ekologii i dbałości o środowisko. Więcej informacji oraz  listę urządzeń spełniających te parametry znajdziesz tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak 

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

1 lipca 2018 roku

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- od 1 lipca 2018 roku urządzenia nie spełniające norm Ekoprojektu muszą zostać  wyposażenie w elektrofiltry ograniczające emisję pyłów.

- od roku 2028 we Wrocławiu i siedmiu uzdrowiskach dolnośląskich nie można będzie stosować paliw stałych, jednak możliwa będzie eksploatacja kominków pod warunkiem, że emisja nie będzie przekraczać 50 mg/m3 oraz że kominki nie będą stanowić podstawowego źródła ciepła w lokalu. W pozostałej części województwa i w czterech uzdrowiskach (Czerniawie-Zdrój, Świeradowie – Zdrój, Długopolu – Zdrój i Przerzeczynie – Zdrój) będzie możliwe stosowanie paliw wysokiej jakości w urządzeniach spełniających normy Ekoprojektu. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

- od 1 lipca 2018 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości takich jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, muły i flotokoncentraty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Nie

Na jakim etapie są prace?

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego podjął działania mające na celu ustalenie potrzeb samorządów gminnych w zakresie wprowadzenia ograniczeń luz zakazów stosowania poszczególnych rodzajów paliw i eksploatacji urządzeń. Stanowiska samorządów gminnych będą stanowiły podstawę do podjęcia ewentualnych prac legislacyjnych nad projektem tzw. "uchwały antysmogowej". Aktualnie twa analiza ankiet, które zostały skierowane do wszystkich gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu tzw. "uchwały antysmogowej" na terenie województwa kujawko-pomorskiego , na etapie tworzenia jej projektu będą prowadzone konsultacje społeczne w tym zakresie. 

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

Brak dostępnych informacji. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

Brak dostępnych informacji. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Brak dostępnych informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? 

Nie

Na jakim etapie są prace?

 W województwie lubelskim w chwili obecnej prace nad tzw. uchwałami antysmogowymi nie są prowadzone. Zarząd Województwa Lubelskiego zobowiązany jest jednak m.in. do koordynacji i monitoringu realizacji Programu Ochrony Powietrza poprzez:

- organizowanie spotkań koordynatorów realizacji Programów ochrony powietrza w celu wymiany doświadczeń, analizy sytuacji w zakresie stopnia realizacji i efektów prowadzonych działań na terenie strefy,

- opracowywanie i przedkładanie, co 3 lata, ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej oraz aglomeracji lubelskiej,

- współpracę z organizacjami ekologicznymi w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej i promocji w zakresie korzystania z transportu publicznego, ścieżek rowerowych, ruchu pieszego, wykorzystania ogrzewania proekologicznego, w tym alternatywnych źródeł energii, poszanowania energii, uświadamiania zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w kotłach domowych,

- aktualizacjię Programu ochrony powietrza co trzy lata w przypadku występowania przekroczeń stanowiących o konieczności opracowania POP,

- uwzględnianie w aktualizowanych lub zmienianych dokumentach strategicznych województwa zagadnień związanych z ograniczeniem emisji w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? 

Tak

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

1 maja 2018 roku

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń: 

Od 1 stycznia 2022 roku zainstalowane wcześniej kominki i piece, które nie spełniają norm emisyjnych trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2025 roku.

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw: 

- Od 1 maja 2018 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości, takich jak miał węglowy, drewno o wilgotności powyżej 20% czy węgiel brunatny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Kiedy uchwała weszła w życie?

1 lipca 2017 roku

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- od 1 lipca 2017 roku mogą być instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie Ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3),

- do końca 2022 roku musi nastąpić wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3, 4 lub 5),

- od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania Ekoprojektu, a od 1 stycznia 2023 roku dotychczasowe kominki, które nie mają sprawności cieplnej co najmniej 80% muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję o co najmniej 80% (np. elektrofiltr).

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

- Od 1 lipca 2018 roku zabronione będzie stosowanie paliw najgorszej jakości, takich jak muły, węgiel brunatny, drobny węgiel kamienny oraz drewno przekraczające wilgotność powyżej 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Kiedy uchwała weszła w życie?

1 listopada 2017 roku 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

*systemy centalnego ogrzewania :

  - muszą zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone  w Ekoprojekcie,

  - mają umożliwiać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo,

  - mogą być intalowane, gdy brak technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej,

*kotły zamontowane przed 1 listopada 2017 roku niespełniające wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 muszą być wymienione do dnia 1 stycznia 2023 roku,a instalacje spełniające te wymagania do dnia 1 stycznia 2028 roku, 

*kominki i piece muszą spełniać wymogi Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe,

*kominki i piece, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 listopada 2017 roku, będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2023 roku chyba, że instalacje te będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. elektrofiltr). 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

- Od 1 lipca 2018 roku zabronione będzie stosowanie paliw najgorszej jakości, takich jak muły, węgiel brunatny, drobny węgiel kamienny oraz drewno przekraczające wilgotność powyżej 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Kiedy uchwała weszła w życie?

1 listopada 2017 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urzadzeń:

- Uchwała nie wprowadza zakazów odnośnie montowanych urządzeń na paliwa stałe.

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Uchwała zakazuje stosowania paliw, takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? 

Tak

Kiedy uchwała weszła w życie?

1 czerwca 2018

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- Według zapisów uchwały, nowo instalowane kotły będą musiały być klasy V, a kominki i piece spełniać wymagania Ekoprojektu. Kominki i piece niespełniające norm określonych w Ekoprojekcie będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w filtry redukujące emisję pyłów do roku 2023.

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw: 

- Uchwała zabrania stosowania paliw takich jak: węgiel brunatny, muły i fotokoncentraty węglowe, paliwa o uziarnieniu poniżej 5 mm oraz drewno o wilgotności powyżej 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? 

Nie 

Na jakim etapie są prace? 

W województwie podlaskim na chwilę obecną prace nad tzw. uchwałą antysmogową nie są prowadzone. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił jednak POP (program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej i aglomeracji białostockiej określający niezbędne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza). Przed jego uchwaleniem przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą konsultacje społeczne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Nie

Na jakim etapie są prace?

W najbliższym czasie wojewodztwo pomorskie nie będzie pracować nad własną uchwałą mająca na celu poprawę jakości powietrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Czy uchwała już jest?
Tak
Kiedy uchwała weszła w życie?
1 września 2017
Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- kotły instalowane po 1 września muszą być klasy 5 (takie, które posiadą certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub muszą spełniać wymogi Ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej),

- kotły zamontowane przed 1 września br. niespełniające norm emisyjnych będą mogły być użytkowane maksymalnie 8 lat (do końca 2025 roku),

- kominki i piece nie spełniające wymagań Ekoprojektu (spełnianie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewa­czy pomieszczeń na paliwo stałe), można eksploatować wyłącznie do końca roku 2022, 

- kominki i piece, których eksploatacja rozpoczeła sie przed 1 września 2017 roku, będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2023 roku chyba, że instalacje te będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. elektrofiltr). 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

- Uchwała zakazuje stosowania paliw, takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

1 maja 2018 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- zakazy będą obejmowały kotły, a także kominki i piece, 

- wszystkie nowo instalowane kotły po 1 maja będą musiały posiadać możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczna oraz spełnienie norm emisyjnych,

- kotły zainstalowane przed 1 maja niespełniające założeń uchwały będą musiały zostać wymienione w ciągu najbliższych kilku lat, kotły bezklasowe należy wymienić do 1 stycznia 2024 roku, a kotły III i IV klasy do roku 2028, 

- kominki i piece niespełniające wymagań będą musiały zostać wymienione do dnia 1 stycznia 2026 roku lub zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłów do wartości określonych w Ekoprojekcie, 

- w Poznaniu zakazane będzie spalanie paliw stałych w budynkach, gdzie możliwe jest stosowanie innych bardziej ekologicznych rozwiązań, w dniach gdy stężenie pyłów PM 10 w powietrzu przekroczy normę, 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw: 

- od 1 maja 2018 roku zakazane będzie stosowanie paliw najgorszej jakości, w tym bardzo drobny miał i węgiel brunatny, flotokoncentratów czy drewn o wilgotności większej niż 20%. 

 

 

 

W województwach lubuskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim nie przystąpiono jeszcze do żadnych prac nad opracowaniem tzw. uchwały antysmowowej.

Prezentowany materiał obejmuje stan z dnia 20 grudnia 2017.  W przypadku zmian będziemy regularnie uzupełniać materiał o aktualne dane.

 

Magdalena Balicka

 

 

 

 

 

 

Podziel się

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam e-mail.

Logowanie

Załóż konto Przypomnij hasło
lub

Eksperci

Masz problem?

Zadaj pytanie ekspertowi kominki.org

Forum

Miejsce dyskusji o kominkach

wejdź na forum

Świat Kominków

 

Magazyn o kominkach i piecach

Copyright © 2008-2018 kominki.org – kominki, wkłady kominkowe, piece, piecyki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: