Kominki.org   >   Kominki  >   Nowości  >   Programy Ochrony Powietrza (POP)

Nowości

Programy Ochrony Powietrza (POP)droga do czystego powietrza

09-05-2020
drukuj

Programy Ochrony Powietrza mają na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, a co za tym idzie poprawę życia mieszkańców i ochronę ich zdrowia z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Ich realizacja ma pozwolić na osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

 

Obecnie w Polsce prowadzone są prace nad przygotowywaniem nowych Programów Ochrony Powietrza, których uchwalenie zgodnie z wymaganiami ustawy, będzie miało miejsce we wszystkich województwach do 30 września 2020 roku.

 

Przedstawiamy aktualności dotyczące prac nad programami w poszczególnych województwach:

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego opracował projekty czterech nowych programów ochrony powietrza, tj.:


- Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska,
- Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń,
- Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek,
- Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej.

 

Od 9 do 30 marca br. odbywały się konsultacje społeczne.

 

Przeprowadzono także konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Ww. projekty zostały poddane opiniowaniu przez właściwe organy oraz Ministra Klimatu. Trwają prace nad opracowaniem odniesienia do uwag, które wpłynęły w ramach przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. Zaawansowanie prac wskazuje, że ustawowy termin przyjęcia wymienionych powyżej programów ochrony powietrza (30 września br.) zostanie dochowany.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd województwa lubelskiego opracował projekty dwóch nowych programów ochrony powietrza, tj.:

- Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy lubelskiej,

- Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeraja lubelska.

 

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 18 luty 2020 przyjął ww. projekty i skierował je do konsultacji, które odbyły się w dniach 2-23 marca 2020r.

 

Więcej informacji TUTAJ.

  

 

 

 

Zarząd Województwa opracował projekty nowych  programów ochrony powietrza, tj.:


- Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych
- Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych
- Program ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych.   

 

Obecnie przeprowadzana jest procedura opiniowania projektów Uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza wraz planem działań krótkoterminowych. Uwagi i wnioski do projektów dokumentów można było składać w terminie od dnia 20 lutego 2020r. do dnia 11 marca 2020r dla strefy lubuskiej i strefy miasto Gorzów Wlkp. oraz od dnia 21 stycznia 2020r. do dnia 11 lutego 2020r . dla strefy miasto Zielona Góra.

 

Więcej informacji TUTAJ.
 

 

 

 

 

 

 

Na terenie województwa łódzkiego nowe programy ochrony powietrza są w trakcie opracowywania. Po opracowaniu projekty zostaną poddane konsultacjom społecznym, o czym Zarząd Województwa Łódzkiego zawiadomi poprzez podanie stosownej informacji do publicznej wiadomości m.in. za pośrednictwem strony www.powietrze.lodzkie.pl. Realizacja działań określonych w programie najprawdopodobniej rozpocznie się z początkiem 2021 roku. "Należy zaznaczyć, że główną przyczynę przekroczeń norm jakości powietrza, jaką jest emisja ze spalania paliw stanowią indywidualne źródła ogrzewania. Wobec tego programy będą z całą pewnością zakładały ograniczenie tego typu emisji" -  informuje przedstawiciel Zarządu Województwa Łódzkiego.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

Przesunięcie ostatecznego terminu uchwalenia Programu pozwoliło Zarządowi Województwa podjąć decyzję o wydłużeniu prac nad jego treścią. Zmiana harmonogramu ma służyć m. in. lepszemu kontaktowi z mieszkańcami Małopolski, którzy ze względu na obecną sytuację mogą zgłaszać uwagi do programu tylko za pośrednictwem Internetu. Ponadto pierwotne zapisy projektu powstawały na początku tego roku, dlatego też nie mogły uwzględniać obecnych negatywnych zmian społeczno-gospodarczych spowodowanych epidemią. 10 kwietnia tego roku kwietnia zakończył się termin nadsyłania uwag indywidualnych, gminy i powiaty miały czas do 16 kwietnia br. na przekazanie swoich opinii. Jednak dzięki przesunięciu ustawowego terminu uchwalenia POP przez Sejmik Województwa Małopolskiego z planowanego 15 czerwca na 30 września, na przełomie czerwca i lipca odbędzie się II etap konsultacji społecznych.

Uchwalenie nowego Programu, zgodnie z wymaganiami ustawy, będzie miało miejsce do 30 września 2020 roku. W nowej wersji POP uwzględniona zostanie sytuacja społeczno-gospodarcza Małopolski związana ze skutkami epidemii koronawirusa.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 23 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i skierował ją do konsultacji społecznych. W związku z wagą problemu oraz istotnym wpływem projektowanej uchwały na zdrowie i życie mieszkańców, Zarząd Województwa Opolskiego przedłużył termin zgłaszania uwag i wniosków do wyżej wymienionego projektu uchwały do 24 kwietnia 2020 r. "Trudno w obecnej sytuacji ocenić, kiedy program zostanie uchwalony przez Sejmik Województwa Opolskiego i wejdzie w życie." - informuje przedstawiciel Zarządu Województwa Opolskiego.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

 


 

 

 

 

Obecnie w opracowaniu są następujące Projekty Programów ochrony powietrza dla stref w województwie pomorskim:
- Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,
- Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

 

Konsultacje społeczne ww. dokumentów trwały od 2 do 23 marca 2020 r.

 

Zaproponowane w programach działania naprawcze, przewidziano do realizacji w ciągu 6 lat od dnia wejścia w życie programów.      

 

Więcej informacji TUTAJ.

 


              
 

 

 

 

W województwie śląskim w procesie przygotowawczym POP obowiązują obecnie następujące terminy:
- do 30 czerwca 2020 r. zarząd województwa opracowuje i przedstawia do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza
- do 30 września 2020 r. sejmik województwa uchwala Program ochrony powietrza,
- do 15 października 2020 r. zarząd województwa przekazuje informację o uchwaleniu Programu ochrony powietrza.

 

Konsultacje społeczne zostały zakończone.

 

W chwili obecnej trwa analiza wniesionych uwag i wniosków oraz rozważana jest zasadność ich ewentualnego uwzględnienia. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania planuje się poddanie Programu pod obrady sejmiku podczas sesji czerwcowej której termin wyznaczony jest na 22.06.2020 r.

 

Więcej informacji TUTAJ.

  

 

 

 

Nie jest znana ostateczna data przyjęcia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych.

 

Konsultacje społeczne projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbywały się w terminie od 20 marca do 10 kwietnia 2020 r.

 

Więcej informacji TUTAJ.

  

 

 

 

Programy ochrony powietrza zostaną uchwalone przez Sejmik Województwa w ustawowym terminie.

 

Konsultacje społeczne odbyły się w terminie od 12 lutego 2020 r. do 4 marca 2020 r. włącznie. Określono do realizacji działania naprawcze krótko-, średnio-i długoterminowe, mające na celu poprawę jakości powietrza. Realizację działań naprawczych zaproponowanych w programach ochrony powietrza przewidziano do 30 czerwca 2026 r.

 

Więcej informacji TUTAJ.

  

 

 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekty 3 Programów ochrony powietrza, które zostały skierowane do opiniowania przez właściwe organy oraz poddane procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa. Programy zostaną przyjęte w drodze stosownych uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, które wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ze względu na obecną sytuację panującą w kraju związaną z COVID-19 nastąpi to w drugiej połowie roku.

 

Konsultacje społeczne w dniu 31 marca br. zostały zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa. Termin przewidziany na złożenie ewentualnych uwag lub wniosków dokończy bieg po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Więcej informacji TUTAJ.

  

 

 

 

W województwie zachodniopomorskim aktualnie zakończona została procedura konsultacji i opiniowania oraz trwają prace mające na celu wypracowanie ostatecznej wersji projektów programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla wszystkich trzech stref województwa zachodniopomorskiego, tj. strefy aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej. W kolejnym etapie po przyjęciu ostatecznej wersji projektów dokumentów przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, projekty programów zostaną skierowane pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. "Należy zaznaczyć, iż przyjęty w projektach scenariusz redukcji niskiej emisji uwzględnia konieczność wdrażania i realizacji zapisów uchwały antysmogowej dla województwa zachodniopomorskiego (uchwała przyjęta przez Sejmik WZ we wrześniu 2018 r.). Założony w projektach scenariusz redukcji poszerzony został o działania edukacyjne oraz kontrolne z zakresu uchwały antysmogowej." - informuje przedstawiciel Zarządu Województwa Zachodnipomorskiego.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

 

Przygotowała Magdalena Balicka na podstawie informacji przesłanych przez Urzędy Marszałkowskie wymienionych województw. 

Podziel się

Skomentuj:
Komentarze (0)

Z galerii kominków

Świat Kominków

Eksperci

Masz problem?

Zadaj pytanie ekspertowi kominki.org

Forum

Miejsce dyskusji o kominkach

wejdź na forum

Fire Tube TV

Logowanie

Załóż konto Przypomnij hasło
lub

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam e-mail.

Płomień Roku 2016 – zgłoszenia Mała Firma - Realizacja Roku

Copyright © 2008-2018 kominki.org – kominki, wkłady kominkowe, piece, piecyki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: