Kominki.org   >   Aktualności inne  >   Zielone ciepło  >   Uwagi Małopolskiego Cechu Zdunów do zapisów projektu PSOŚ dla woj. małopolskiego

Zielone ciepło

Uwagi Małopolskiego Cechu Zdunów do zapisów projektu PSOŚ dla woj. małopolskiegoważne

29-07-2021
drukuj

Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych w ramach konsultacji projektu Programu Strategicznego Ochrony Środowiska dla woj. małopolskiego proponuje zmiany/korekty przedstawionej propozycji zapisów programu. Zachęcamy do podpisywania pisma z uwagami we własnym imieniu, gdyż warto uczestniczyć w konsultacjach. Pamiętajmy, że im więcej głosów z naszej strony, tym większa szansa na przeforsowanie proponowanych zmian! 

 

Prosimy o podpisywanie pisma i odsyłanie go w ramach konsultacji we własnym imieniu (pismo załączone w załączniku):
 
- indywidualnie  - z imieniem i nazwiskiem oraz adresem,
 
- jako firma - z imieniem i nazwiskiem oraz danymi firmy
 
do dnia 13 sierpnia 2021 r. na adres [email protected] lub [email protected]
 
lub w formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska, ul. ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 
 
Pełna informacja o konsultacjach oraz treść projektu Programu Strategicznego Ochrony Środowiska dla woj. małopolskiego znajduje się TUTAJ. 
 
 
Przedstawiamy poniżej uwagi cechu: 
 
Wniosek o wprowadzenie w ramach małopolskich konsultacji zmian do Programu Strategicznego Ochrony Środowiska
 
A – dot. Ochrona klimatu i jakość powietrza (pkt. 4.3.1) – uzasadnienie:
 
1. Wg zapisów PSOŚ, głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych jest w 88,21% SPALANIE PALIW KOPALNYCH, a resztę stanowi rolnictwo 7,6% i składowanie odpadów 4,19% (stan na 2018 r.). Oznacza to, że spalanie biomasy drzewnej ani w energetyce zawodowej, ani w rozproszonej energetyce cieplnej, czyli w indywidualnym ogrzewaniu budynków mieszkalnych, nie może stanowić źródła wpływającego na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych i nie można przypisywać tej emisji spalaniu biomasy drzewnej.
 
PSOŚ – potwierdza w ten sposób zerowy bilans i zerową emisyjność gazów cieplarnianych ze spalania biomasy drzewnej w domowych ogrzewaczach pomieszczeń, co jest zgodne z ogólnie przyjętą wiedzą i uznaną literaturą naukową. Odcina się też w ten sposób od skrajnych, niemożliwych do zaakceptowania i zideologizowanych opinii głoszonych przez niektóre fundamentalistyczne organizacje pseudoekologiczne, czy lobbystów, którzy próbują kwestionować przyznawanie biomasie drzewnej statusu neutralności klimatycznej tego odnawialnego źródła energii (OZE). Wszelkie zaś działania w kierunku ograniczania wykorzystywania źródeł energii są niezgodne z polityka klimatyczną UE i godzą w realizacje zobowiązań wynikających z europejskiego Zielonego Ładu.
 
2. Wśród głównych źródeł zanieczyszczania powietrza PSOŚ dostrzega głównie wpływ emisji antropogenicznej, czyli pochodzącej ze źródła sektora komunalno-bytowego, precyzując że stanowią ją „głównie indywidualne systemy grzewcze oparte na węglu i niskosprawnych urządzeniach”, podając za KOBiZE że odpowiadają one niemal za całą w 97% emisję benzo(a)pierenu, w 88% emisję pyłów PM 2,5 i w 77% emisję PM 10.
 
Skoro, jak zatem stwierdzono w Programie, spalanie paliw kopalnych, a głównie węgla w sektorze komunalno-bytowym w tak wysokim stopniu wpływa na jakość powietrza w Małopolsce, to całkowicie nieuzasadnione i błędne jest twierdzenie zawarte, tak w Zał.1, jak i Zał. 2 do PSOŚ, które przypisuje emisji powstałej w wyniku spalania paliw, głównie węgla – drewnu, poprzez zapis „głównie węgla oraz drewna”. Jeżeli spalanie węgla, odpowiada za 97% emisji benzo(a)pirenu i około 80% emisji pyłów, a jak wiemy z danych GUS ilość energii produkowanej z węgla jest 2,5 razy większa niż z biomasy drzewnej, więc spalanie drewna praktycznie nie ma już żadnego znaczącego wpływu na jakość powietrza i dodanie w cytowanym stwierdzeniu „oraz drewna” jest całkowicie bezpodstawne. Nie można zatem wskazywać na jego znaczący – czy jak sugeruje zapis – równoważny wpływ na zjawisko tzw. niskiej emisji zwiększonej w sezonie grzewczym i wprowadzać takie same ograniczenia jak dla węgla, również dla spalania drewna. Wskazany tak wysoki wpływ spalania węgla, oraz innych wymienionych w programie czynników oznacza, że podejmowane działania naprawcze powinny koncentrować się głównie na ograniczaniu spalania węgla i wskazanych czynników, a nie drewna.
 
Natomiast, z przytoczonych wysokości emisji wynika, że stosowanie do ogrzewania domów drewna, powinno być raczej promowane i wspierane, niż na równi z węglem ograniczane. Stanowi ono bowiem, najtańszy sposób zastąpienia wysokoemisyjnych urządzeń na węgiel, niskoemisyjnymi urządzeniami grzewczymi na biomasę drzewną, które potrafią zagwarantować spalanie na poziomie całkowicie bezpiecznym dla zdrowia i środowiska, realizując postanowienia małopolskiej uchwały antysmogowej z 2017 r.
 
3. Ponadto, zauważone w PSOŚ widoczne zmniejszenie obszaru występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczania PM 10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu w 2019 r. w stosunku do 2018 r. nie mogło być spowodowane zmniejszeniem emisji ze spalania drewna w piecach i kominkach, gdyż z wyjątkiem Krakowa, na terenie województwa nie obowiązywały zakazy jego spalania i ilość stosowanych ogrzewaczy nie zmniejszyła się, lecz nawet wzrosła. Obserwowane zatem skutki, musiały być spowodowane innymi przyczynami niż zmniejszeniem spalania drewna w piecach i kominkach.
 
ad. A – Wnioskowane zmiany
 
Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione fakty i wobec braku potwierdzenia rzeczywistych dowodów negatywnego wpływu spalania drewna na ochronę klimatu i jakość powietrza, zwracam się o usuniecie z Zał. 1 PSOŚ pkt 4.3.1 i z Zał. 2 pkt 5.3.2 słów „oraz drewna” i domagam się skierowania przyjętych w małopolskim POP 2019 działań naprawczych na inne czynniki i źródła niż spalanie drewna w domowych piecach i kominkach, oraz wprowadzenie rozwiązań promujących i wspierających stosowanie biomasy drzewnej w domowych ogrzewaczach pomieszczeń.
 
Wnoszę również, by w przedstawionych w PSOŚ kierunkach działań przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ochronie powietrza, w zapisach Tabeli 15 (Zał. 1 str. 121)
 
Zmienić sformułowanie „wymiana palenisk na paliwa stałe”, na sformułowanie „wymiana palenisk na paliwa kopalne”
Objąć wskazanym w Programie wsparciem finansowym również przedsiębiorstwa zduńskie sektora MŚP, w których następuje reorientacja głównego profilu działania na branżę zielonej gospodarki OZE przez tworzenie zaplecza B+R
Zapewnić wsparcie finansowe ze środków publicznych również dla wykorzystywania technologii OZE opartych na spalaniu biomasy drzewnej w domowych ogrzewaczach pomieszczeń i wprowadzić tę technologię do już wymienionych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii, przyznając jej – ze względów ekonomicznych czyli największej skuteczności w przyspieszeniu wymiany starych wysokoemisyjnych instalacji opartych na spalaniu paliw kopalnych, priorytetowe miejsce w stosunku do innych planowanych do objęcia wsparciem technologii OZE.
Wprowadzić do zapisów o rozwoju ekologicznych i efektywnych systemów ciepłowniczych, obok już proponowanych dotyczących ciepłownictwa systemowego opartego na źródłach kogeneracyjnych oraz wykorzystujących ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, zapisy promujące i zapewniające skuteczny rozwój energetyki rozproszonej w postaci efektywnych systemów instalacji indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych biomasą drzewną, opartych na domowych ogrzewaczach, gwarantujących spełnianie obowiązujących wymogów ochrony powietrza i klimatu.
Uwzględnić w planowanej analizie możliwości stworzenia regionów zrównoważonych energetycznie bazujących na energetyce rozproszonej, pilotażowego modelu technologii zarządzania produkcją energii ze źródeł rozproszonych, który objąłby również rejestrację energii cieplnej pozyskiwanej z systemów opartych na technologii domowych ogrzewaczy pomieszczeń na biomasę.
Ponadto wnoszę o zrezygnowanie z finasowania i zatrudniania Ekodoradców oraz tworzenia sieci centrów edukacji ekologicznej, gdyż funkcje te powinny pełnić istniejące gminne wydziały czy departamenty ochrony środowiska, a przewidziane na nie środki, aby zostały skierowane na wsparcie działań bezpośrednio i wprost przyczyniających się do realizacji celów wskazanych w PSOŚ. Równie szybką potrzebę wymiany starych urządzeń węglowych na nowe opalane biomasą drzewną, uzasadnią o wiele skuteczniej wykwalifikowani rzemieślnicy – wykonawcy takich urządzeń, niż nie fachowi w tym zakresie ekodoradcy.
 
W ten sposób zostanie zrealizowany strategiczny obowiązek opracowania programu, który w sposób najszybszy, a zarazem najtańszy urealni działania dla likwidacji starych, wysokoemisyjnych instalacji grzewczych, zwłaszcza opalanych paliwami kopalnymi oraz zrealizowany cel ochrony klimatu i polepszenia jakości powietrza.
 
B – dot. Odnawialne źródła energii (pkt. 4.3.2) – uzasadnienie:
 
– Stanowczo protestuję przeciwko nieuwzględnieniu w przygotowanym dla Małopolski potencjale produkcji energii ze źródeł odnawialnych OZE (również w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Emisji) technologii i urządzeń przeznaczonych do indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, a zwłaszcza domowych ogrzewaczy pomieszczeń opalanych biomasa drzewną, czyli pieców i kominków. Nie uwzględnia się w ten sposób olbrzymiego potencjału energii odnawialnej który można z nich pozyskiwać i który wpłynąłby korzystnie ma realizację celów transformacji energetycznej.
 
Wg zaniżonych szacunków zduńskich organizacji zawodowych, jeżeliby przyjąć zbliżone do szacunków POP 2019 wykorzystywanie tylko 20 tys. urządzeń typu: – w połowie pieców i w połowie kominków, to zostałoby przez nie wytworzone dodatkowe 2700 TJ energii cieplnej rocznie, (przyjmując że jeden kominek wytwarza średnio rocznie 10 MWh, a piec – akumulacyjny ogrzewacz pomieszczeń 40 MWh rocznie).
 
W ten sposób nie licząc ilości energii wytworzonej w elektrowniach wodnych, gdy wszystkie pozostałe instalacje OZE w Małopolsce jak podaje PSOŚ produkują łącznie 3100 TJ, to uwzględnienie tej dodatkowej energii OZE wyprodukowanej przez piece i kominki, niemal podwoiłoby tę wielkość – nie mówiąc już o korzyści jaką uzyska się dla ochrony klimatu przez wytworzenie takiej ilości energii o neutralnym bilansie emisji gazów cieplarnianych.
 
– Ponadto, jeżeli do energii ze źródeł odnawialnych zalicza się ciepło wyprodukowane także w spalarniach odpadów, to tym bardziej powinno się uwzględniać ciepło wyprodukowane z biomasy drzewnej w domowych ogrzewaczach pomieszczeń, skoro przyjęte w małopolskiej uchwale antysmogowej najnowsze europejskie wymogi emisyjne (Ekoprojektu), dopuszczają ją już wyłącznie na poziomie całkowicie bezpiecznym dla zdrowia mieszkańców i środowiska.
 
ad. B – Wnioskowane zmiany
 
– Wobec wskazanego braku nie uwzględnienia energii odnawialnej produkowanej z biomasy drzewnej w piecach i kominkach, wnosimy o wprowadzenie i uwzględnienie w PSOŚ tego źródła OZE które stanowią domowe ogrzewacze pomieszczeń na biomasę drzewną – współczesne niskoemisyjne piece i kominki. (wymóg od 1.01.2023 r.)
 
Od decyzji odpowiedzialnych za przyjęcie PSOŚ, będzie natomiast zależało, czy zdecydują aby dla rejestracji energii cieplnej, jej ilość wyprodukowaną z domowych ogrzewaczy  pomieszczeń, przyjmować – jak dotychczas na podstawie szacunków, czy też zostanie wprowadzony wymóg wyposażania stosowanych urządzeń w elektroniczny sterownik z monitoringiem, który pozwalałby nie tylko w wyższym stopniu zagwarantować poprawną emisyjność i eksploatację takich urządzeń, ale również z wysoką pewnością określić jej ilość  na podstawie rejestrowania cykli grzewczych w urządzeniach o określonej mocy nominalnej. Wprowadzając proponowane działania, należy w Tabeli 19 Zał. 1 we wskaźnikach monitorowania Programu, we wskazywanej wartości docelowej wielkości emisji gazów cieplarnianych i wielkości emisji z sektora komunalno-bytowego, uwzględnić efekt osiągnięty dzięki rejestrowaniu energii pozyskanej z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych domowymi ogrzewaczami pomieszczeń na biomasę drzewną, a także wynikający z faktu przyspieszenia w ten sposób wymiany większej ilości starych wysokoemisyjnych instalacji na paliwa kopalne. Skorygowanie przedstawionych wartości docelowych w efekcie uwzględnienia i rozwoju stosowania w celach energetycznych/pozyskiwania ciepła, domowych ogrzewaczy pomieszczeń, pozwoli skuteczniej i szybciej zrealizować cele Programu.
 
Dlatego, należy również skierować do KOBiZE, jako autora przyjmowanych w Programie danych źródłowych interwencję, by w wykonywanych obliczeniach uwzględnił energię odnawialną ze spalania biomasy drzewnej a pozyskiwaną z domowych ogrzewaczy pomieszczeń.
 
W ten sposób małopolski PSOŚ, przyczyniłby się do ukazania „mapy drogowej” dla innych województw, jak rejestrować rzeczywistą ilość wytwarzanej energii odnawialnej, oraz jak w najszybszy i najtańszy sposób przyczynić się do wypełnienia celów klimatycznych i wymaganej ochrony powietrza.
 
W imieniu Zarządu
 
Jacek Ręka – Starszy Cechu
 
 
 

Podziel się

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam e-mail.

Logowanie

Załóż konto Przypomnij hasło
lub

Eksperci

Masz problem?

Zadaj pytanie ekspertowi kominki.org

Forum

Miejsce dyskusji o kominkach

wejdź na forum

Świat Kominków

Copyright © 2008-2018 kominki.org – kominki, wkłady kominkowe, piece, piecyki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: