Kominki.org   >   Aktualności inne  >   Zielone ciepło  >   Sprzeciwiamy się ograniczeniom w ogrzewaniu drewnem

Zielone ciepło

Sprzeciwiamy się ograniczeniom w ogrzewaniu drewnemUwagi OSKP do uchwał antysmogowych i POP-ów

26-05-2021
drukuj

"Uchwały antysmogowe i POP-y,  jakkolwiek z założenia słuszne, jednak ze względu na silny wpływ lobbystów prowadzą do wypaczenia głównego celu jakim jest poprawa jakości powietrza." - zauważa w swoim oficjalnym stanowisku Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece" (dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorców i innych organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych sprawami związanymi z branżą kominkową i zduńską).

 

Drewno to polskie, ekologiczne, odnawialne źródło energii, biopaliwo stałe i niekopalne w przeciwieństwie do węgla i gazu. Dlatego OSKP sprzeciwia się ograniczeniom używania drewna jako paliwa zwłaszcza w kominkach zgodnych z Ekoprojektem.

 

Drewno - paliwo ekologiczne

Jak zaznacza w swoim oficjalnym stanowisku Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece":

 

drewno to:

 

  • paliwo zaliczane do odnawialnych źródeł energii zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
  • paliwo stałe, niekopalne ( w przeciwieństwie do węgla i gazu)
  • paliwo polskie, powszechnie dostępne i niedrogie
  • paliwo, którego lokalne wykorzystywanie przekłada się na minimalny ślad węglowy wynikający z transportu
  • paliwo o zerowym bilansie emisji CO2 co jest zgodne z polityką UE i celem neutralności klimatycznej do 2050 roku (przy ogrzewaniu drewnem powstaje tyle samo dwutlenku węgla ile wchłonęło ono podczas wzrostu)

 

Co więcej: drewno jest paliwem ekologicznym na każdym etapie jego przetwarzania i energetycznego wykorzystania.

 

Produkcja drewna opałowego nie ma negatywnego wpływu na  poziom  zalesienia w Polsce a wręcz przeciwnie: stymuluje rozwój gospodarki przez zalesianie niezagospodarowanych gruntów i zapewnia miejsca pracy. Paliwa drzewne są w głównej mierze produktem ubocznym pozyskiwania i przetwarzania drewna pełnowartościowego wykorzystywanego w przemyśle meblarskim i w konstrukcjach drewnianych. 

 

Właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie fakty odnośnie drewna jako paliwo OSKP stanowczo sprzeciwia się wszelkim zakazom i ograniczeniom ogrzewania drewnem, zwłaszcza w instalacjach przeznaczonych wyłącznie do stosowania biomasy drzewnej, spełniających wymogi ekoprojektu. Przepisy  ustawy o OZE oraz ustawodawstwo i praktyka europejska są w kwestii drewna jednoznaczne. Przykładem mogą być chociażby Włochy, Szwajcaria, Austria, Francja, Niemcy czy znane z rygorystycznego podejścia do ekologii kraje skandynawskie, gdzie ogrzewanie drewnem jest czymś normalnym i nie budzącym zastrzeżeń.

 

Zakazy używania drewna jako paliwa w naszej strefie klimatycznej, co jest często przemilczane, powodują zwiększenie zużycia gazu, który jest paliwem kopalnym, drogim i w większości pochodzącym z importu, co zmniejsza nasze bezpieczeństwo energetyczne.

 

 

 


 

Najważniejsze zastrzeżenia, jakie OSKP ma do obowiązujących uchwał antysmogowych i Programów Ochrony Powietrza:

 

            1. Zestawianie drewna razem z węglem w grupie “paliw stałych” i zakazywanie używania go jako źródła energii (np. krakowska uchwała antysmogowa, mazowiecki POP). Drewno jest odnawialnym źródłem energii i wszelkie zakazy jego używania w charakterze paliwa są działaniem antyekologicznym i niezgodnym z polityką klimatyczną UE.

 

           

            2. Zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń w tzw. dni smogowe we wszystkich urządzeniach bez rozróżnienia nowoczesnych, spełniających wymogi unijnej dyrektywy Ekoprojekt, niskoemisyjnych kominków i pieców od innych (np. małopolski POP, mazowiecki POP).

             

                Paleniska kominkowe z Ekoprojektem zapewniają czyste, wysoko wydajne energetycznie spalanie z minimalną emisją zanieczyszczeń mieszczącą się w granicach wyznaczonych przez   uregulowania prawne, które w UE zaczną obowiązywać dopiero od 1.01.2022 roku. Potwierdzają to w pierwszej kolejności badania tych urządzeń przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie  oceny zgodności z odpowiednimi normami, będącą podstawa do ich wprowadzenia na rynek i dopuszczenia do obrotu. Nad  opracowaniem i przyjęciem do procedury legislacyjnej Rozp. KE (UE) 2015/1185 w/s ekoprojektu, które będzie obowiązywać od 01.01.2022 na terenie całej UE  ustanawiajac bezpieczne graniczne wartości emisji dla ogrzewaczy pomieszczeń pracowali eksperci ze wszystkich państw członkowskich. Wypracowane rozwiązania są w zupełności wystarczające dla zapewnienia  odpowiednio wysokiej sprawności energetycznej ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków i ich niskiej emisyjności.

 

                 Przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację PCA, na zlecenie OSKP badania  emisji z nowoczesnych ogrzewaczy pomieszczeń zasilanych drewnem opałowym, o wilgotności poniżej 20%, w rzeczywistych warunkach eksploatacji jednoznacznie potwierdzają ich wysokie parametry w zakresie spełnienia wymagań granicznych wartości emisji, znacząco niższe wartości w odniesieniu do CO, PM, OGC, NOX od określonych w Rozp. KE (UE) 2015/1185, w porównaniu do urządzeń nie spełniających wymogów ekoprojektu. Emisje pyłu, lotnych związków organicznych (OGC), tlenku węgla są niższe o prawie 30 razy.

 

                Co ważne, emisja wielopierścieniowych  węglowodorów aromatycznych, w  tym o charakterze mutagennym i kancerogennym takich jak benzo(a)piren jest ponad stukrotnie niższa, niż to jest  przyjmowane w założeniach do uchwał antysmogowych. Ponadto emisja dwutlenku siarki jest również zredukowana o ponad 98% w porównaniu do stosowania węgla jako paliwa. Niższa jest również emisja tlenków azotu, z uwagi na niższą zawartość azotu w biomasie drzewnej w porównaniu do węgla. Można z całą pewnością powiedzieć, że są to ekologiczne, niskoemisyjne urządzenia grzewcze a ich wpływ na środowisko jest zminimalizowany.

 

              W   praktyce   ścisłe   przestrzeganie  takich  zakazów  eksploatacji prowadzi wręcz do pogorszenia jakości powietrza zmuszając mieszkańców do używania starego, dymiącego pieca węglowego  będącego głównym źródłem ogrzewania zamiast nowoczesnego, ekologicznego i niskoemisyjnego kominka na drewno.

 

           

            3. Uzależnienie możliwości instalowania lub użytkowania nowoczesnych, niskoemisyjnych kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) od braku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (uchwały antysmogowe pomorska, świętokrzyska, lubelska). 

 

            Takie  zapisy  prowadzą  wprost do promowania gazu (z importu), który jest paliwem kopalnym kosztem drewna będącego odnawialnym i ekologicznym źródłem energii. Skutkiem tych przepisów jest pozbawienie mieszkańców możliwości ogrzewania się produktami przetwarzania biomasy drzewnej i skazanie ich na monopol dostawcy wyjątkowo szkodliwych i pozbawionych przyszłości paliw kopalnych (gaz i węgiel), co jest również wątpliwe w świetle przepisów o ochronie konkurencji. Uzależnienie społeczeństwa od promowanych przez obcy kapitał nieekologicznych paliw kopalnych, jakim jest gaz, będzie bardzo kosztowne i nie doprowadzi do poprawy jakości powietrza.

 

            Ogrzewacze  pomieszczeń - kominki i piece na drewno kawałkowe oraz piece pelletowe – z powodzeniem mogą pełnić rolę jedynego źródła ogrzewania domu (np. piece akumulacyjne). Miejscowy ogrzewacz powietrza powinien jednak zawsze pełnić rolę zabezpieczenia w sytuacjach awarii dużych sieci przesyłowych i taniej alternatywy dla szerszej grupy społecznej. Uzależnienie ludzi, których mimo dotacji nie stać na termomodernizację, od ogrzewania gazowego czy elektrycznego będzie wpędzać ich w coraz większe ubóstwo energetyczne, pomimo dostępności akceptowalnego ekonomicznie i ekologicznie, lokalnego źródła energii odnawialnej jakim jest biomasa drzewna.

 

            Przepisy zakazujące eksploatacji kominków, jako mieszkaniowych urządzeń grzewczych opalanych stałymi biopaliwami z  przetworzonej biomasy  drzewnej naruszają Konstytucję RP i Kodeks Cywilny w zakresie przepisów o ochronie prawa własności, Ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania  stosowania energii ze źródeł odnawialnych i wreszcie Ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Źródło : Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece"

Podziel się

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam e-mail.

Logowanie

Załóż konto Przypomnij hasło
lub

Eksperci

Masz problem?

Zadaj pytanie ekspertowi kominki.org

Forum

Miejsce dyskusji o kominkach

wejdź na forum

Świat Kominków

Copyright © 2008-2018 kominki.org – kominki, wkłady kominkowe, piece, piecyki
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: