Kominki.org   >   Aktualności inne  >   ABC kominka  >   Działania antysmogowe w poszczególnych województwach

ABC kominka

Działania antysmogowe w poszczególnych województwachważne

10-10-2017
drukuj

W związku z działaniami antysmogowymi władze samorządowe kilku polskich województw już wprowadziły w życie zmiany w zakresie urządzeń grzewczych i paliw. Inne zamierzają to zrobić w najbliższym czasie. Aby dowiedzieć się jakie działania antysmogowe prowadzone są obecnie w poszczególnych województwach zapoznaj się z przygotowanym przez nas poniżej materiałem.

Pamiętaj niezależnie od tego czy w Twoim województwie ograniczenia w tym względzie zostały już wprowadzone czy jeszcze nie wybierając kominek czy piecyk na paliwa stałe wybieraj taki, który spełnia normę Ekoprojektu, gdyż w obecnej dobie jest to wyznacznik urządzenia przyjaznego ekologii i dbałości o środowisko. Więcej informacji oraz  listę urządzeń spełniających te parametry znajdziesz tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? Nie

Na jakim etapie są prace? Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje obecnie działania wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 96) w zakresie przygotowywania tzw. uchwał antysmogowych, które wprowadzą ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z ww. ustawą ograniczenia i zakazy mogą zostać wprowadzone uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, natomiast projekt uchwały przygotowuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W celu opracowania dla Zarządu rekomendacji systemowych rozwiązań organizacyjnych na rzecz osiągnięcia i utrzymywania odpowiednich parametrów jakości powietrza, w tym przedstawienia założeń tzw. uchwał antysmogowych Marszałek (reprezentujący Zarząd) powołał interdyscyplinarny zespół roboczy. W wyniku opracowanych przez ten zespół rekomendacji - Zarząd w dniu 10 lipca 2017 r. przyjął uchwałę "w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw" i skierowaniu ich tym samym do konsultacji społecznych. 

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

1 lipca 2018 roku

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

od 1 lipca 2018 roku urządzenia nie spełniające wymagań Ekoprojektu (spełnianie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewa­czy pomieszczeń na paliwo stałe) nie będą mogły być instalowane, 

- dla instalacji oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 roku nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3, 4 i 5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem wymiana musi nastąpić do 1 stycznia 2024 roku, a dla instalacji spełniających te wymagania do 1 stycznia 2028 roku.

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Zakazuje się stosowania:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Nie

Na jakim etapie są prace?

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego podjął działania mające na celu ustalenie potrzeb samorządów gminnych w zakresie wprowadzenia ograniczeń luz zakazów stosowania poszczególnych rodzajów paliw i eksploatacji urządzeń. Stanowiska samorządów gminnych będą stanowiły podstawę do podjęcia ewentualnych prac legislacyjnych nad projektem tzw. "uchwały antysmogowej". Aktualnie twa analiza ankiet, które zostały skierowane do wszystkich gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu tzw. "uchwały antysmogowej" na terenie województwa kujawko-pomorskiego , na etapie tworzenia jej projektu będą prowadzone konsultacje społeczne w tym zakresie. 

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

Brak dostępnych informacji. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

Brak dostępnych informacji. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Brak dostępnych informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? Nie

Na jakim etapie są prace? W województwie lubelskim w chwili obecnej prace nad tzw. uchwałami antysmogowymi nie są prowadzone. Zarząd Województwa Lubelskiego zobowiązany jest jednak m.in. do koordynacji i monitoringu realizacji Programu Ochrony Powietrza poprzez:

- organizowanie spotkań koordynatorów realizacji Programów ochrony powietrza w celu wymiany doświadczeń, analizy sytuacji w zakresie stopnia realizacji i efektów prowadzonych działań na terenie strefy,

- opracowywanie i przedkładanie, co 3 lata, ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej oraz aglomeracji lubelskiej,

- współpracę z organizacjami ekologicznymi w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej i promocji w zakresie korzystania z transportu publicznego, ścieżek rowerowych, ruchu pieszego, wykorzystania ogrzewania proekologicznego, w tym alternatywnych źródeł energii, poszanowania energii, uświadamiania zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w kotłach domowych,

- aktualizacjię Programu ochrony powietrza co trzy lata w przypadku występowania przekroczeń stanowiących o konieczności opracowania POP,

- uwzględnianie w aktualizowanych lub zmienianych dokumentach strategicznych województwa zagadnień związanych z ograniczeniem emisji w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? Nie

Na jakim etapie są prace? Na terenie województwa łódzkiego aktualnie opracowany został wstępny projekt tzw. uchwały antysmogowej określającej ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.  Z uwagi na złożoność projektowanej regulacji powołany zostanie zespół opiniodawczo-doradczy, złożony ze specjalistów z wyżej wskazanych dziedzin. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń: Założenia uchwały dopuszczają spalanie paliw stałych jedynie w instalacjach spełniających najbardziej rygorystyczne normy. Instalacje bardziej emisyjne będą musiały być dostosowane w krótszym terminie, niż instalacje o niższych poziomach emisji. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw: Założenia uchwały odnoszą się do zakazu stosowania paliw najgorszej jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Kiedy uchwała weszła w życie?

1 lipca 2017 roku

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- od 1 lipca 2017 roku mogą być instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie Ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3),

- do końca 2022 roku musi nastąpić wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3, 4 lub 5),

- od 2019 roku nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania Ekoprojektu, a od 1 stycznia 2023 roku dotychczasowe kominki, które nie mają sprawności cieplnej co najmniej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję o co najmniej 80% (np. elektrofiltr).

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie przynajmniej 2 sezony).

Sankcje w przypadku nie dostosowania się do zapisów uchwały wntysmogowej: 

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu man­datowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na grun­cie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Nie

Na jakim etapie są prace?

W województwie mazowieckim przystąpiono do kolejnego etapu prac nad tzw. uchwałą antysmogową dla Mazowsza. Jest już wstępny jej projekt.

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

1 listopada 2017 roku 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

*systemy centalnego ogrzewania :

  - muszą zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone  w Ekoprojekcie,

  - mają umożliwiać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo,

  - mogą być intalowane, gdy brak technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej,

*kotły zamontowane przed 1 listopada 2017 roku niespełniające wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 muszą być wymienione do dnia 1 stycznia 2023 roku,a instalacje spełniające te wymagania do dnia 1 stycznia 2028 roku, 

*kominki i piece muszą spełniać wymogi Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe,

*kominki i piece, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 listopada 2017 roku, będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2023 roku chyba, że instalacje te będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. elektrofiltr). 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Wstępny projekt zakazuje stosowania paliw takich jak:

- muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,

- paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%,

- paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Od kiedy wchodzi w życie?

1 listopada 2017 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urzadzeń:

W wyniku opinii otrzymanych od wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów oraz w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U.poz. 1690), które wchodzi w życie 1 października 2017 r., Zarząd Województwa podjął decyzję o zmianie treści uchwały i usunięcia paragrafów dotyczących dopuszczenia instalacji do eksploatacji. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Zabrania się stosowania:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,

- paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,

- paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,

- drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? Nie

Na jakim etapie są prace? Zarząd Województwa Podkarpackiego, realizując zalecenia zawarte w uchwalonych w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego aktualizacjach programów ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów oraz strefy podkarpackiej uchwałą Nr 293/5870/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. powołał Zespół Roboczy do opracowania treści tzw. uchwały antysmogowej. Zespół składa się z przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji ochrony środowiska oraz ośrodków naukowych. Dotychczas odbyły się dwa spotkania członków Zespołu. Aktualnie analizowany jest wstępny projekt uchwały. Konsultacje społeczne wstępnie zaplanowano na jesień bieżącego roku. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw: Projekt na obecnym etapie nie zakłada wariantu eliminujacego paliwa stałe, aczkolwiek rozważane są ograniczenia co do jakości i rodzaju stosowanych paliw stałych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? Nie 

Na jakim etapie są prace? W województwie podlaskim na chwilę obecną prace nad tzw. uchwałą antysmogową nie są prowadzone. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił jednak POP (program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej i aglomeracji białostockiej określający niezbędne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza). Przed jego uchwaleniem przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą konsultacje społeczne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? Nie

Na jakim etapie są prace? W województwie pomorskim aktualnie nie prowadzone są prace nad tzw. uchwałami antysmogowymi. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje jednak zorganizowanie spotkań poświęconych tej tematyce z przedstawicielami gmin, na terenie których problemy z jakością powietrza są najwieksze. Ponadto, działania naprawcze związane z poprawą jakości powietrza są aktualnie realizowane w ramach funkcjonowania trzech Programów Ochrony Powietrza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Czy uchwała już jest?
Tak
Kiedy uchwała weszła w życie?
1 września 2017
Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- kotły instalowane po 1 września muszą być klasy 5 (takie, które posiadą certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub muszą spełniać wymogi Ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej),

- kotły zamontowane przed 1 września br. niespełniające norm emisyjnych będą mogły być użytkowane maksymalnie 8 lat (do końca 2025 roku),

- kominki i piece nie spełniające wymagań Ekoprojektu (spełnianie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewa­czy pomieszczeń na paliwo stałe), można eksploatować wyłącznie do końca roku 2022, 

- kominki i piece, których eksploatacja rozpoczeła sie przed 1 września 2017 roku, będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2023 roku chyba, że instalacje te będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. elektrofiltr). 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Zakazuje się stosowania:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. 
Sankcje w przypadku nie dostosowania się do zapisów uchwały antysmogowej: 
Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu man­datowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na grun­cie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Nie 

Na jakim etapie są prace?

W województwie wielkopolskim mocą uchwały Nr 3687/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r. powołano interdyscyplinarny zespół do sprawy wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Członkami Zespołu są przedstawiciele samorządu terytorialnego różnych szczebli, instytucji ochrony środowiska oraz organizacji społecznych, a także osoby reprezentujące środowiska naukowe, które ze względu na posiadaną wiedzę oraz doświadczenie stanowią gwarancję przygotowania optymalnego projektu tzw. uchwały antysmogowej. Opracowany projekt uchwały zostanie skierowany do prac legislacyjnych, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzi Zarząd Województwa Wielkopolskiego. W toku owych prac Zarząd zapewni mozliwość udziału społeczeństwa, zatem każdy zainteresowany podmiot będzie mógł zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz wnieść ewentualne uwagi lub wnioski. 

 

 

 

W województwach lubuskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim nie przystąpiono jeszcze do żadnych prac nad opracowaniem tzw. uchwały antysmowowej.

Prezentowany materiał obejmuje stan z dnia 26 września 2017.  W przypadku zmian będziemy regularnie uzupełniać materiał o aktualne dane.

 

Magdalena Balicka

 

 

 

 

 

 

Podziel się

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam e-mail.

Logowanie

Załóż konto Przypomnij hasło
lub

Eksperci

Masz problem?

Zadaj pytanie ekspertowi kominki.org

Forum

Miejsce dyskusji o kominkach

wejdź na forum

Świat Kominków

 

Ogólnopolski magazyn o kominkach i piecach