Kominki.org   >   Aktualności inne  >   ABC kominka  >   Działania antysmogowe w poszczególnych województwach

ABC kominka

Działania antysmogowe w poszczególnych województwachważne

10-10-2017
drukuj

W związku z działaniami antysmogowymi władze samorządowe kilku polskich województw już wprowadziły w życie zmiany w zakresie urządzeń grzewczych i paliw. Inne zamierzają to zrobić w najbliższym czasie. Aby dowiedzieć się jakie działania antysmogowe prowadzone są obecnie w poszczególnych województwach zapoznaj się z przygotowanym przez nas poniżej materiałem.

Pamiętaj niezależnie od tego czy w Twoim województwie ograniczenia w tym względzie zostały już wprowadzone czy jeszcze nie wybierając kominek czy piecyk na paliwa stałe wybieraj taki, który spełnia normę Ekoprojektu, gdyż w obecnej dobie jest to wyznacznik urządzenia przyjaznego ekologii i dbałości o środowisko. Więcej informacji oraz  listę urządzeń spełniających te parametry znajdziesz tutaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak 

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

1 lipca 2018 roku

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- od 1 lipca 2018 roku urządzenia nie spełniające norm Ekoprojektu muszą zostać  wyposażenie w elektrofiltry ograniczające emisję pyłów.

- od roku 2028 we Wrocławiu i siedmiu uzdrowiskach dolnośląskich nie można będzie stosować paliw stałych, jednak możliwa będzie eksploatacja kominków pod warunkiem, że emisja nie będzie przekraczać 50 mg/m3 oraz że kominki nie będą stanowić podstawowego źródła ciepła w lokalu. W pozostałej części województwa i w czterech uzdrowiskach (Czerniawie-Zdrój, Świeradowie – Zdrój, Długopolu – Zdrój i Przerzeczynie – Zdrój) będzie możliwe stosowanie paliw wysokiej jakości w urządzeniach spełniających normy Ekoprojektu. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

- od 1 lipca 2018 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości takich jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, muły i flotokoncentraty węglowe oraz drewno o wilgotności powyżej 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Nie

Na jakim etapie są prace?

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego podjął działania mające na celu ustalenie potrzeb samorządów gminnych w zakresie wprowadzenia ograniczeń luz zakazów stosowania poszczególnych rodzajów paliw i eksploatacji urządzeń. Stanowiska samorządów gminnych będą stanowiły podstawę do podjęcia ewentualnych prac legislacyjnych nad projektem tzw. "uchwały antysmogowej". Aktualnie twa analiza ankiet, które zostały skierowane do wszystkich gmin w województwie kujawsko-pomorskim. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu tzw. "uchwały antysmogowej" na terenie województwa kujawko-pomorskiego , na etapie tworzenia jej projektu będą prowadzone konsultacje społeczne w tym zakresie. 

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

Brak dostępnych informacji. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

Brak dostępnych informacji. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Brak dostępnych informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? 

Nie

Na jakim etapie są prace?

 W województwie lubelskim w chwili obecnej prace nad tzw. uchwałami antysmogowymi nie są prowadzone. Zarząd Województwa Lubelskiego zobowiązany jest jednak m.in. do koordynacji i monitoringu realizacji Programu Ochrony Powietrza poprzez:

- organizowanie spotkań koordynatorów realizacji Programów ochrony powietrza w celu wymiany doświadczeń, analizy sytuacji w zakresie stopnia realizacji i efektów prowadzonych działań na terenie strefy,

- opracowywanie i przedkładanie, co 3 lata, ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej oraz aglomeracji lubelskiej,

- współpracę z organizacjami ekologicznymi w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej i promocji w zakresie korzystania z transportu publicznego, ścieżek rowerowych, ruchu pieszego, wykorzystania ogrzewania proekologicznego, w tym alternatywnych źródeł energii, poszanowania energii, uświadamiania zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w kotłach domowych,

- aktualizacjię Programu ochrony powietrza co trzy lata w przypadku występowania przekroczeń stanowiących o konieczności opracowania POP,

- uwzględnianie w aktualizowanych lub zmienianych dokumentach strategicznych województwa zagadnień związanych z ograniczeniem emisji w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo/a/pirenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? 

Tak

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

1 maja 2018 roku

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń: 

Od 1 stycznia 2022 roku zainstalowane wcześniej kominki i piece, które nie spełniają norm emisyjnych trzeba będzie wyposażyć w filtry lub zdemontować do 1 stycznia 2025 roku.

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw: 

- Od 1 maja 2018 roku nie będzie można używać paliw słabej jakości, takich jak miał węglowy, drewno o wilgotności powyżej 20% czy węgiel brunatny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Kiedy uchwała weszła w życie?

1 lipca 2017 roku

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- od 1 lipca 2017 roku mogą być instalowane tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie Ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3),

- do końca 2022 roku musi nastąpić wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3, 4 lub 5),

- od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania Ekoprojektu, a od 1 stycznia 2023 roku dotychczasowe kominki, które nie mają sprawności cieplnej co najmniej 80% muszą zostać wymienione lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję o co najmniej 80% (np. elektrofiltr).

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

- Od 1 lipca 2018 roku zabronione będzie stosowanie paliw najgorszej jakości, takich jak muły, węgiel brunatny, drobny węgiel kamienny oraz drewno przekraczające wilgotność powyżej 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Kiedy uchwała weszła w życie?

1 listopada 2017 roku 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

*systemy centalnego ogrzewania :

  - muszą zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone  w Ekoprojekcie,

  - mają umożliwiać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo,

  - mogą być intalowane, gdy brak technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej,

*kotły zamontowane przed 1 listopada 2017 roku niespełniające wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 muszą być wymienione do dnia 1 stycznia 2023 roku,a instalacje spełniające te wymagania do dnia 1 stycznia 2028 roku, 

*kominki i piece muszą spełniać wymogi Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe,

*kominki i piece, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 listopada 2017 roku, będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2023 roku chyba, że instalacje te będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. elektrofiltr). 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

- Od 1 lipca 2018 roku zabronione będzie stosowanie paliw najgorszej jakości, takich jak muły, węgiel brunatny, drobny węgiel kamienny oraz drewno przekraczające wilgotność powyżej 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Kiedy uchwała weszła w życie?

1 listopada 2017 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urzadzeń:

- Uchwała nie wprowadza zakazów odnośnie montowanych urządzeń na paliwa stałe.

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

Uchwała zakazuje stosowania paliw, takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? 

Nie

Na jakim etapie są prace? 

Zarząd Województwa Podkarpackiego, realizując zalecenia zawarte w uchwalonych w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego aktualizacjach programów ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów oraz strefy podkarpackiej uchwałą Nr 293/5870/17 z dnia 11 kwietnia 2017r. powołał Zespół Roboczy do opracowania treści tzw. uchwały antysmogowej. Zespół składa się z przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji ochrony środowiska oraz ośrodków naukowych. Dotychczas odbyły się dwa spotkania członków Zespołu. Aktualnie analizowany jest wstępny projekt uchwały. Konsultacje społeczne wstępnie zaplanowano na jesień bieżącego roku. 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw: 

Projekt na obecnym etapie nie zakłada wariantu eliminujacego paliwa stałe, aczkolwiek rozważane są ograniczenia co do jakości i rodzaju stosowanych paliw stałych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? 

Nie 

Na jakim etapie są prace? 

W województwie podlaskim na chwilę obecną prace nad tzw. uchwałą antysmogową nie są prowadzone. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił jednak POP (program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej i aglomeracji białostockiej określający niezbędne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza). Przed jego uchwaleniem przeprowadzone zostały zgodnie z procedurą konsultacje społeczne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest? 

Tak

Kiedy uchwała weszła w życie?

1 czerwca 2018

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- Według zapisów uchwały, nowo instalowane kotły będą musiały być klasy V, a kominki i piece spełniać wymagania Ekoprojektu. Kominki i piece niespełniające norm określonych w Ekoprojekcie będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w filtry redukujące emisję pyłów do roku 2023.

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw: 

- Uchwała zabrania stosowania paliw takich jak: węgiel brunatny, muły i fotokoncentraty węglowe, paliwa o uziarnieniu poniżej 5 mm oraz drewno o wilgotności powyżej 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Czy uchwała już jest?
Tak
Kiedy uchwała weszła w życie?
1 września 2017
Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- kotły instalowane po 1 września muszą być klasy 5 (takie, które posiadą certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub muszą spełniać wymogi Ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej),

- kotły zamontowane przed 1 września br. niespełniające norm emisyjnych będą mogły być użytkowane maksymalnie 8 lat (do końca 2025 roku),

- kominki i piece nie spełniające wymagań Ekoprojektu (spełnianie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewa­czy pomieszczeń na paliwo stałe), można eksploatować wyłącznie do końca roku 2022, 

- kominki i piece, których eksploatacja rozpoczeła sie przed 1 września 2017 roku, będą musiały zostać wymienione do 1 stycznia 2023 roku chyba, że instalacje te będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (np. elektrofiltr). 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw:

- Uchwała zakazuje stosowania paliw, takich jak: węgiel brunatny, muły, drobny węgiel kamienny i drewno, którego wilgotność przekracza 20%.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy uchwała już jest?

Tak

Od kiedy uchwała wchodzi w życie?

1 maja 2018 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie urządzeń:

- zakazy będą obejmowały kotły, a także kominki i piece, 

- wszystkie nowo instalowane kotły po 1 maja będą musiały posiadać możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczna oraz spełnienie norm emisyjnych,

- kotły zainstalowane przed 1 maja niespełniające założeń uchwały będą musiały zostać wymienione w ciągu najbliższych kilku lat, kotły bezklasowe należy wymienić do 1 stycznia 2024 roku, a kotły III i IV klasy do roku 2028, 

- kominki i piece niespełniające wymagań będą musiały zostać wymienione do dnia 1 stycznia 2026 roku lub zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłów do wartości określonych w Ekoprojekcie, 

- w Poznaniu zakazane będzie spalanie paliw stałych w budynkach, gdzie możliwe jest stosowanie innych bardziej ekologicznych rozwiązań, w dniach gdy stężenie pyłów PM 10 w powietrzu przekroczy normę, 

Przepisy uchwały - zakazy odnośnie paliw: 

- od 1 maja 2018 roku zakazane będzie stosowanie paliw najgorszej jakości, w tym bardzo drobny miał i węgiel brunatny, flotokoncentratów czy drewn o wilgotności większej niż 20%. 

 

 

 

W województwach lubuskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim nie przystąpiono jeszcze do żadnych prac nad opracowaniem tzw. uchwały antysmowowej.

Prezentowany materiał obejmuje stan z dnia 20 grudnia 2017.  W przypadku zmian będziemy regularnie uzupełniać materiał o aktualne dane.

 

Magdalena Balicka

 

 

 

 

 

 

Podziel się

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie podaj nam e-mail.

Logowanie

Załóż konto Przypomnij hasło
lub

Eksperci

Masz problem?

Zadaj pytanie ekspertowi kominki.org

Forum

Miejsce dyskusji o kominkach

wejdź na forum

Świat Kominków

 

Ogólnopolski magazyn o kominkach i piecach